DOMENIILE SUSȚINUTE


LABORATORUL DE FAPTE BUNE oferă finanțări pentru activități din domeniile educației, sănătății, culturii, sportului și de protecție a mediului înconjurător, desfășurate pe teritoriul Țării Făgărașului (Victoria, Ucea, Făgăraș și localitățile învecinate). La evaluarea proiectelor se va avea în vedere motivația socială și impactul local: numărul persoanelor influențate de fiecare activitate în parte, numărul voluntarilor implicați, efectele pe termen mediu și lung ale activităților finanțate.

VALOAREA PROIECTELOR ȘI CALENDAR DE FINANȚARE

Valoarea totală a proiectelor finanțate de Purolite pentru anul 2019 este de

30.000 USD


Calendarul de finanțare va fi împărțit în două sesiuni:

vară

și

iarnă

ETAPE DE FINANȚARE PENTRU SESIUNEA DE IARNĂ

 • 01.11.2019-30.11.2019

  înscriere proiecte
 • 01.12.2019-09.01.2020

  evaluare/solicitare informații suplimentare
 • 11.01.2020-31.01.2020

  semnare contracte
 • 01.02.2020-31.05.2020

  implementare proiecte
parallax background

Timpul rămas până la data limită de depunere a proiectelor (30.11.2019)


00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


CRITERII DE ELIGIBILITATE

ȘI CONDIȚII DE FINANȚARE

Evaluarea aplicațiilor va fi efectuată de către o echipă formată din membrii ai Consiliului de Administrație Purolite și ai echipei Laboratorul de Fapte Bune, pe baza informațiilor înscrise în formularele de aplicație completate de organizații pe platforma online Laboratorul de Fapte Bune.

Proiectele sunt eligibile pentru finanțare dacă:

sunt propuse de o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), înregistrată legal în România conform Ordonanței 26/2000 și acreditată pentru acordarea serviciilor propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară) sau o instituție ce-și desfășoară activitatea pe teritoriul Țării Făgărașului (localitățile Ucea, Victoria și Făgăraș);
aplicantul are experiența organizațională în derularea de proiecte similare;
beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoană;
organizația are un Raport Anual și mecanisme de raportare transparentă a activității sale (ex. site web sau pagina Facebook sau raport de audit etc.);
sunt în concordanță cu misiunea Purolite și cu domeniile finanțate de aceasta respectă condițiile menționate în acest Regulament;

Nu sunt eligibile pentru finanțare proiectele care:

au fost deja implementate sau sunt în curs de implementare;
au deja alți finanțatori instituționali sau companii cu statutul de finanțator/ sponsor/ partener unic sau principal;
au beneficiari în afara României;
sunt propuse de organizații care au ca scop declarat susținerea și promovarea de evenimente și proiecte de propagandă religioasă sau politică sau este de notorietate publică activismul acestora în aceste domenii;
sunt reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul IV inclusiv ale acestora sau alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notorietate publică susțin scopuri politice;
sunt propuse de organizații care sunt în stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare, sau au activitatea suspendată, nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a contribuțiilor la asigurările sociale sau au datorii fiscale, au înregistrat abateri grave în implementarea unor proiecte anterioare;
reprezentanții organizației, rudele și afinii până la gradul IV inclusiv ale acestora sau alte persoane cu care aceștia sunt în legături de prietenie de notorietate publică: (i) sunt sau au fost în ultimii 2 ani subiectul unor investigații sau cercetări pentru fapte care pot fi calificate infracțiuni privind conduita profesionala, fraudă, corupție sau orice alte activități ilicite legate de finanțări din surse publice sau private sau (ii) au fost condamnați și/ sau au executat pedepse penale pentru infracțiuni din categoria celor menționate la punctul (i) în ultimii 5 ani;
în definirea resurselor necesare implementării sau prin rezultatele urmărite dau naștere unor conflicte de interese în sensul în care reprezentanții organizației au un interes financiar personal direct sau indirect prin implementarea proiectului;


Criterii de selecție a proiectelor finanțate:

Evaluarea proiectelor propuse spre finanțare se va realiza în funcție de următoarele criterii:

Respectarea cerințelor privind domeniile finanțate și condițiile de eligibilitate propuse de Purolite în cadrul campaniei Laboratorul de fapte bune și a misiunii Purolite.

Impact - proiectul are șanse să genereze o schimbare reală și pe termen lung în viața unor persoane/situații)

Există o legătură logică între nevoile identificate în comunitățile din Țara Făgărașului, obiectivele propuse, lista de activități din proiect și planificarea lor, resursele alocate pentru proiect și impactul așteptat;

Bugetul prezentat să fie unul realist, în care alocarea resurselor umane și financiare să fie una corectă și eficientă (raportul costuri versus impact);

Rezultatele așteptate sunt evaluabile și măsurabile;

Aplicantul are experiență în implementarea de proiecte similare și, acolo unde este necesar, are personal calificat pentru implementarea proiectului.DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Prin completarea formularului de aplicație, aplicantul acceptă decizia comisiei de evaluare a Purolite și Laboratorul de Fapte Bune, înțelegând că aceasta este finală și irevocabilă. Comisia de selecție și evaluare a proiectelor își rezervă dreptul de a selecta ca parteneri ai programului de finanțare, toate, unele sau nici una din organizațiile aplicante, pe baza compatibilității dintre proiectele propuse și misiunea și obiectivele declarate ale Purolite.

Purolite România își rezervă dreptul de a anula oricând decizia prin care un proiect a fost desemnat câștigător, dar nu mai târziu de data începerii implementării acestuia, dacă se dovedește că aplicantul nu respectă oricare dintre prevederile contractului de finanțare/sponsorizare.

Purolite Romania au dreptul de a aduce îmbunătățiri sau modificări proiectelor declarate câștigătoare și ce urmează să fie finanțate.

Beneficiarii finanțării au obligația de a respecta întocmai planul proiectului și bugetul prezentat către comisia de evaluare sau, dacă apar modificări, să le supună aprobării prealabile a finanțatorului.

Toate materialele realizate în cadrul unui proiect finanțat de Purolite România vor menționa numele finanțatorului, pe toată perioada derulării proiectului.

Organizația care va primi finanțare are obligația să folosească această finanțare exclusiv în scopul implementării proiectului cu care a aplicat și pentru care a obținut finanțarea, in caz contrar, putând fi obligată să restituie integral suma acordata.

Purolite România își rezervă dreptul de a realiza oricând, pe perioada desfășurării proiectului, investigații sau controale cu privire la modul de implementare a proiectelor finanțate.SUMAR DE FAPTE BUNE